EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

 

A RÁBA-Műgát és Térségéért Egyesület Répcelak Petőfi Sándor u.46 sz. egyesület alakuló közgyűlésén, alapszabályát a következőkben állapítja meg:

 

1.

 

Az egyesület neve:  RÁBA-Műgát és Térségéért Egyesület

Székhelye:               Répcelak Petőfi Sándor u.46.sz.

 

Az egyesület működése kiterjed Vas- és Győr-Moson-Sopron megyékre.

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi.

 

Az egyesület alapítói tagjai:

 

1, Csorba József

 

2, Dékán Márton

 

3, Dóczi Attila

 

4, Gulkai János

 

5, Kertes Tamás

 

6, Könczölné Bernáth Ilona

 

7, Nagy Lászlóné

 

8, Polgár Antal

 

9, Soós László

 

10, Tóth Sándor

 

11, Wippl Gabriella

 

 

 

 

 

 

2.1, Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet.

Az egyesület jogi személy.

 

2.2. Az egyesület célja:

 

 

Az egyesület 2004.november 25.napján alakult meg abból a célból, hogy fejlessze a vízi,- horgász -és vadászturizmust, környezet-természet-meder és partvédelemet, vízisport és egyéb rendezvények szervezése, fejlesztések régiós nagyságban.

3.

 

3.1. Az egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, az alapszabályt aláírja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

 

3.2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán,- vagy jogi személy , aki adományaival segíti az egyesület munkáját, de abban tagként nem vesz részt.

 

4.

 

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárásával.

 

     5.

 

A kilépést írásban kell közölni az egyesület valamelyik tisztségviselőjével.

 

6.

 

A  közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

 

   7.

 

Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult  közgyűlés döntéshozatalában.. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.

Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

 

 

8.

 

Az egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. Az alapító tagok a tagdíj mértékét havi 200,-Ft-ban állapították meg, melynek megfizetését évi két egyenlő részletben február 15.-és szeptember 15.-napjáig az egyesület számlájára elvégzik.

 

9.

 

 

9.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50%-a + 1 fő jelen van.               Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés esetén a közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a tagok felé azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.                    A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követő 15 napon belüli időpontra kell összehívni, mely időpont az eredeti közgyűlés maghívójában is megjelölhető.

 

9.2. A közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással választja meg.

 

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása, az éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, a tag kizárásához és az egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazat (minősített többség) szükséges.

 

 

 

10.

 

 

10.1. Az egyesület képviselő szervei:

 

Az egyesület képviseletét a közgyűlés által választott öt főből álló elnökség látja el. Az elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettesek, titkár, és egy elnökségi tag. Megválasztásuk nyílt szavazással történik.

A közgyűlés mind az elnökség tagjait, mind pedig a tisztségviselőket 5 évre választja.

 

A közgyűlés elnöknek: Dóczi Attila

                   elnökhelyetteseknek: Csorba József,

                                                       Dékán Márton

                   titkárnak: Könczölné Bernáth Ilona

                   elnökségi tagnak Polgár Antal,

 

mint alapító tagokat megválasztotta.

 

 

Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni.

 

Az elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés, illetve tagok felé beszámolási- és tájékoztatási kötelezettség mellett dönteni.

 

Az elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükséghez képest – de legalább évente négyszer – tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely, az elnökség döntésében érdekelt egyéb  személyt , szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell  hívni.

 

Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, és minimum 3 fő esetén hozhatja meg, ez esetben azonban csak 3 azonos szavazattal lehet határozatot hozni.

 

 

 

10.2. Az elnök jogai és kötelességei:

 

- a közgyűlést bármikor összehívhatja

- a tagság pénzéről a pénzkezelőket elszámoltatja

- a kiadások számláit ellenőrzi

- megbízólevél kiadása pénzügyi intézkedéshez

harmadik személyekkel való szerződések megkötése

- a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a közgyűlés

határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie

- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg

kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell

- az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

 

10.3. Az elnökhelyettesek jogai és kötelességei:

 

- az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az

elnököt.

- az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a

a teljes hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

 

10.4. A titkár jogai és kötelességei:

 

- az egyesület pénztárállományának kezelése

- a számlák kezelése és nyilvántartása

- a pénztárkönyv vezetése

- mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése

- a számlák hitelességének ellenőrzése.

 

11.

 

Mind a közgyűlés , mind pedig az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvbe rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles  haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyv-ébe , a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíteni. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

Az elnök köteles mind a közgyűlés, mind az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

 

-          

 

12.

 

Az egyesület iratait, bevételi-és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

Az egyesület tisztségviselői részére az egyesület díjazást állapíthat meg.

Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

A díjazás nagyságát és gyakoriságát a közgyűlés állapítja meg.

 

13.

 

Az egyesület képviseletére az elnök, és elnökhelyettes (ek) jogosult oly módon, hogy az egyesületre kötelezettségeket létesítendő jogviszonyt ketten együttesen tehetnek. A képviselők rendelkeznek az egyesület számlája felett is.

Utalványozási, az egyesülettel kapcsolatos nyilatkozási jogköre az egyesület elnökének van, vagy az ő általa írásban megbízott elnökhelyettes valamelyikének.

 

 

A közgyűlés által 5 évre megválasztott képviselők neve:

 

elnök:                   Dóczi Attila

elnök helyettes:         Csorba József .

elnök helyettes:         Dékán Márton

titkár:                   Könczölné Bernáth Ilona

elnökségi tag:    Polgár Antal

 

 

Az egyesület működésének ellenőrzését a megválasztott felügyelő bizottság látja el. Az egyesület alakuló közgyűlésén az egyesület alapító tagjai , nyílt szavazással az alábbi felügyelő bizottsági tagokat választották meg:

 

 

         Gulkai János          

         Kertes Tamás        

         Nagy Lászlóné           .

         Soós László                 

         Tóth Sándor                 

 

alatti lakosokat.

 

 

 

 

Az egyesület alakuló közgyűlésén felügyelő bizottság tagjai sorából felügyelő

bizottság elnökének:

 

Nagy Lászlóné-t

 választották meg.

 

A felügyelő bizottság az egyesület legfőbb szerve részére ellenőrzi az egyesület ügyvezetését. A felügyelő bizottság a tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

 

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az egyesület legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő minden olyan előterjesztést, amely az egyesület legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

A felügyelő bizottság testületenként jár el, a felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A bizottság tagját  - e minőségben  - az egyesület tagjai nem utasíthatják.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, és vezeti.

Az ülés összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének  30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Ha az elnök a kérelemnek nem tez eleget, a tag maga is jogosult az ülés összehívására.

 

A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga határozza meg.  Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, az egyesület elnöksége a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének  helyreállítása érdekében köteles összehívni az egyesület közgyűlését.

 

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

 

A felügyelő bizottsági tagok megválasztása 5 éves időtartamra szól. A felügyelő bizottsági tagok megválasztási időtartamának lejártát követően a felügyelő bizottságot újra kell választani, azonban a felügyelő bizottsági tagok újra választhatók.

 

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az egyesületnek az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

 

 

14.

 

14.1. A tagok által befizetett tagdíjak,  valamint minden,  a közös célt szolgáló befizetés az egyesület vagyonát képezi. Az egyesület vagyona oszthatatlan.

Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti.

 

Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból  a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik.

Az egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

 

A tagsági díjakat az egyesület elsősorban –fenntartási, -ügyviteli költségek, valamint az egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használhatja fel.

 

14.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

A tagok azonban csak az esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

 

Ha a vagyon hovafordításáról az alapszabály, vagy a közgyűlés nem rendelkezik, további az egyesület feloszlással szűnik meg, vagy a bíróság a megszűnését kimondja, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

 

14.3. Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti

könyveket kell vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni.

 

Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

 

14.4. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melynek melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

 

15.

 

Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

 

16.

 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytathat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

 

17.

 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesületekről szóló

1989.évi II.törvény rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

Ezt az alapszabályt az egyesület 2004. november 25.-napján összehívott közgyűlésen fogadta el.

 

 

 

Répcelak, 2004. november 25.

 

 

  ___________________     _________________       __________________

Csorba József                  Dékán Márton                     Dóczi Attila

 

  ___________________     ________________         __________________

Gulkai János                   Kertes Tamás            Könczölné Bernáth Ilona

 

  __________________     _________________         ___________________

Nagy Lászlóné               Polgár Antal                        Soós László

 

                        _________________            ____________________

Tóth Sándor                            Wippl Gabriella